Bakgrunnen for forsøket er Regjeringens satsing på barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og målsettingen om at de skal få «tidlig hjelp og systematisk, langsiktig oppfølging, tilpasset den situasjonen de lever i». Målgruppen for arbeidet i Modellkommuneforsøket er barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler i aldersgruppen 0 – 6 år. Modellkommunene har hatt som oppdrag å utvikle gode modeller for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og/eller barn med foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet til skolealder. Satsingsperioden for Modellkommuneforsøket har vært fra 2007- 2014. Evalueringen av Modellkommuneforsøket har vært basert på en kombinasjon av dokumentstudier, intervju og spørreskjemaundersøkelser. Deloittes mandat har vært å kartlegge og evaluere aktivitet og identifisere suksessfaktorer i modellkommuneforsøket i henhold til forsøkets formål, samt å sammenstille datamaterialet til en oppsummering av gode modeller for langsiktig, helhetlig og systematisk oppfølging av barn i målgruppen. Det har ikke vært innenfor mandatet til evalueringen å gå i dybden på effekter og virkninger av forsøket for målgruppen...På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

85 s., utgitt av Deloitte i 2015.