Støve, Kathrine Leirkjær

Rambøll har gjennomført en utredning av oppgave- og finansieringsansvaret for et samlet tilbud til utsatte sped- og småbarn og deres foreldre. Utredningen er gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten viser at en helhetlig satsning i tilbudet til utsatte sped- og småbarn i alderen 0-3 år vil kunne forbygge at disse barn utvikler alvorlige vansker senere i livet, og at behovet for å sette inn tunge og omfattende barnevernstiltak blir redusert. Økonomiske analyser anslår samfunnsøkonomiske gevinster opp mot 1,6 milliarder kroner, sett over et livsløp for et årskull barn.

71 s., utgitt av Rambøll i 2014.