Informasjonspakken om asylprosessen består av en DVD og et veiledningshefte. Dette er tenkt som et verktøy for deg som snakker med barn og ungdom om asylprosessen og hverdagen på omsorgssentret eller i asylmottaket. Hovedformålet med informasjonsopplegget er å sikre at alle enslige mindreårige får korrekt og lik informasjon om asylprosessen, uavhengig av hvilket omsorgssenter de bor på. Vi vet at mange barn informerer hverandre om hvordan asylprosessen er og at de gir hverandre råd om hvordan de bør opptre. Filmen vil bidra til at barna får riktig informasjon og at eventuell feilinformasjon blir korrigert. På denne måten bidrar vi til større forutsigbarhet i barnas opplevelse av asylprosessen. Et viktig delmål er å ha en dialog med barna om de tanker de har rundt det å være asylsøker og oppholdet deres på senteret. Målet er ikke at barna skal snakke om sine følelser, men å ha fokus på konstruktive tanker barnet har i forhold til sin livssituasjon. Et annet viktig delmål er at filmen kan brukes til å snakke om andre ting i hverdagen, for eksempel skole og de ansattes rolle på senteret. Veiledningsheftet er både for deg som har arbeidet lenge innenfor dette feltet og for deg som har kortere erfaring. For enkelte vil det som står her derfor bare være en bekreftelse på det de allerede kan og gjør. Veiledningsheftet er delt i tre hoveddeler. Den første delen sier noe generelt om hvordan filmen kan brukes, og har forslag til metoder og spørsmål for dialogen med barna. Del II følger en tidslinje og har forslag knyttet til de ulike fasene av asylprosessen. Den siste delen innholder faktainformasjon som barnet bør få om asylprosessen.

13 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.