Westborg, Gøril

Denne håndboka er et hjelpemiddel for deg som møter barn og kvinner som midlertidig bor på krisesenter – enten du selv jobber på krisesenteret, eller i barnevernet, familievernet, politi, helsesøster, som lege, i en frivillig organisasjon, eller lignende. Håndboka skisserer hva som bør inkluderes i et helhetlig tilbud til barn på krisesenter, og hvilke hjelpeinstanser som har ansvar for hvilke deler av dette tilbudet. Tilbudet er lagt opp med det for øye å støtte og styrke de barna og mødrene som har måttet forlate hjemmet på grunn av vold i familien. Alle barn på krisesenter befinner seg i en sårbar situasjon. Likevel vil det være slik at noen barn og deres mødre vil klare seg med et minimum av oppfølging, mens andre vil trenge mer. Tilbudet tar derfor form av en pyramide. Noen tiltak skal være tilgjengelig for alle barn på krisesenter og noen tiltak skal være tilgjengelig for dem som har behov for mer støtte eller oppfølging. Vi legger opp til et tilbud der hjelpeapparatet har tilgjengelige ressurser til å bidra til barns håndtering av krisen, uavhengig av hvor mye hjelp de eller deres mødre trenger. Håndboka er en veileder til hvordan hele hjelpeapparatet skal bidra til å sikre et godt tilbud til barna på krisesenteret

90 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familieetaten i 2009.