Denne rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall i barneverntjenesten for perioden 2008-2012. Datakilden er KOSTRA-tall, per 17.06.13 fra SSB. Rapporten har som hensikt å vise utviklingen innenfor tjenesteområdet på nasjonalt nivå, samt peke på enkelte viktige hovedtrekk. Rapporten har til hensikt å vise utviklingen innenfor tjenesteområdet på nasjonalt nivå, samt peke på enkelte viktige hovedtrekk. For å få et godt bilde av tjenesteutviklingen over tid presenteres tall for de siste 5 årene (2008-2012). Hovedfokuset er endringene fra 2011 til 2012. Kommuner med få innbyggere har barneverntjenester med relativt sett få ansatte og få barn med undersøkelse eller tiltak. De vil dermed kunne få store variasjoner når det gjelder andeler og kostnader fra det ene året til det andre

18 s., utgitt av KS i 2013.