Gärtner, Kristin og Heggland, Jon Erling

Adopsjon har som mål å hjelpe barn med en vanskelig start på livet, og gi dem muligheter for en positiv utvikling. Selv om flesteparten av adopterte i Norge i dag klarer seg bra, viser forskning at adopterte som gruppe har økt risiko for blant annet å utvikle psykiske plager. Det er viktig å få en oversikt over risikofaktorene som er identifisert gjennom forskning slik at vi kan møte adopterte barn og deres familier på en best mulig måte, og sikre at de får nødvendig hjelp som er tilpasset deres behov. Vi håper at vi med denne rapporten kan bidra til en bedre forståelse av de faktorene som er av betydning for adoptertes utvikling gjennom livet. Samtidig håper vi å tydeliggjøre de områdene hvor vi mangler kunnskap: For internasjonalt adopterte gjelder dette særlig språkutvikling, lærevansker, internaliserende psykiske lidelser og psykiske plager. Vi har ingen nordiske studier som har undersøkt utbredelsen av psykiske plager hos adopterte barn, ungdom og voksne. For nasjonalt adopterte trengs det mer forskning på både psykisk helse og lærevansker. Samtidig er det behov for mer kunnskap om adoptertes ressurser og positive mestring. Slik kunnskap kan gi oss verdifull innsikt og muligens forklare hvordan de fleste adoptivbarn klarer seg bra..Folkehelseinstituttet har skrevet rapporten på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

49 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2013.