Barnevernet er regulert både av lover og av dokumentert forskning på hva som virker og hva som har betydning for barn og unges utvikling. Formålet med å gjennomføre brukerundersøkelser er å få mer kunnskap om hvordan tjenestemottakere opplever det tilbudet de får. Brukerundersøkelsen er med andre ord bare en av mange kilder som informerer den administrative og politiske ledelsen om hvilke prioriteringer de bør gjøre for å videreutvikle barnevernet..På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

120 s., utgitt av Rambøll i 2011.