Bragvin, Ulf

Det er gjort svært få studier av utbredelsen av atferdsmessig og følelsesmessig problembelastning hos ungdommer i barnevernet i Norge. Noen få barneverninstitusjoner har tatt i bruk screeninginstrumentet ASEBA (CBCL) til bruk i utredning/ kartlegging av ungdommer i forbindelse med inntak. Jeg har fått tilgang til dette datamaterialet og vil gjennom to artikler presentere en kvantitativ undersøkelse hvor problembelastningsskår analyseres. Utvalget består av 81 ungdommer (42 jenter og 39 gutter) som er tatt inn ved to barneverninstitusjoner i perioden 2004 – 2008. Gjennomsnittsalderen var 15 år. Innsamlingen av data har skjedd gjennom tre typer av spørreskjema, ett utviklet for foreldre, ett for lærere og ett for ungdommen selv. Skjemaene inneholder 118 spørsmål knyttet til observerbar atferd/ symptomer, og hvert av spørsmålene har 3 svaralternativer. Det er til sammen innhentet svar fra 305 informanter. Artiklene presenterer bl.a. problemskår knyttet til totalproblemer, internaliserende og eksternaliserende problemer, samt skår på syndromnivå. I tillegg presenteres diagnostisk rettede skår og spesielt utviklede skår knyttet til oppmerksomhet og hyperaktivitetsproblemer. Det er beregnet statistisk signifikans for forskjeller i skår mellom gutter og jenter..Masteroppgave i sosialt arbeid

39 s., utgitt av Høgskolen i Oslo i 2008.