Haug, Veronica

Temaet i masteroppgaven er mestring av livet hos tidligere barnevernsbarn sett i lys av sosial kapital. Jeg ønsker å finne ut hvilke muligheter barnevernsbarna har hatt, hvilke valg de har tatt og hvordan det å være barnevernsbarn har påvirket mulighetene for mestring i livene deres. Videre vil jeg ta for seg sosial kapital, og barnevernsbarna som eksempler på aktører i det sosiale feltet. Hovedproblemstillingen er formulert slik: Hvilke faktorer har betydning for mestring og mobilitet i det sosiale feltet hos tidligere barnevernsbarn? I nyere tid har det vært økt interesse for å finne ut hvilke faktorer som beskytter barn, altså hva er det som gjør at mange klarer seg godt, er motstandsdyktige/resiliente til tross for vanskelige forhold i barndomstiden (Borge 2003). Mer enn halvparten av barn som er utsatt for risiko og stress utvikler ikke alvorlige psykiske problemer (ibid.) Ved å studere hvilke faktorer som beskytter og fremmer mestring i livet, framfor utelukkende studier av risikofaktorer, kan vi utvikle kunnskapen på området

74 s., utgitt av Høgskolen i Bodø i 2007.