I 2006 jobba Bufetat fram verdiane Respekt – Åpenhet – Deltakelse (RÅD) som rettesnor for verksemnda. Alt arveid i etaten skal vere farga av desse verdiane slik at både barn, unge og familiar, våre samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss vert møtt med respekt,n og får erfare åpenhet og deltaking. Verdiane våre trur vi vil verke positivt inn på arbeidet for å nå måla som Stortinget vedtok då Barne-, ungdoms- og familieetaten blei oppretta.

15 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2007.