Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Slik kan barnevernet hjelpe familien

jente sitter på fanget til sin mor og leser

Alle kan komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de trenger støtte til å gi god omsorg til sine barn. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Ofte er familien og barnevernstjenesten enige om at familien skal få hjelp.

Hjelpen kan være ulike tiltak som kan bidra til positiv endring hos barnet eller familien, for eksempel råd og veiledning, støttekontakt, barnehageplass eller besøkshjem. Det finnes også tiltak som kan hjelpe barn og unge med atferdsvansker.

Hjelpetiltak i hjemmet

De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar hjelpetiltak i hjemmet. Hva slags tiltak som kan passe best, varierer ut fra barnets og familienes behov.

Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt etter hva som er hensiktsmessig for den enkelte familie.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte.

Det kan også være forskjellig fra kommune til kommune hva slags hjelpetiltak de kan tilby.

  • Råd og veiledning fra barnevernstjenesten: Barnevernet kan gi råd og veiledning til barn og foreldre. Dette kan komme i stedet for, eller i tillegg til andre hjelpetiltak. Råd og veiledning behøver ikke nødvendigvis å bli utført av barnevernet, dette kan også ivaretas av andre faginstanser.
  • Besøkshjem og støttekontakt: Dette er tiltak som gjerne benyttes i familier med lite nettverk, eller der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.
  • Tilsyn i hjemmet: Dette innebærer at en person kommer på anmeldte og/eller uanmeldte hjemmebesøk.
  • Veiledning til foreldre i grupper (ICDP): Målet med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle, og å fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre.
  • Barnehage og skolefritidsordning/aktivitetsskolen (SFO/AKS): Det er ulike grunner til at barnehage og SFO/AKS benyttes som hjelpetiltak. Blant annet kan det være hjelp til å bedre barnets samspill med voksne og jevnaldrende og å innarbeide struktur i hverdagen.
  • Tiltak for barn og unge med atferdsvansker: Det finnes ulike metoder og tiltak til familier og barn for å forhindre eller begrense utviklingen av atferdsvansker.

Noen ganger vil et senter for foreldre og barn bistå med hjelpetiltakene og oppfølging av barnet og familien.

Kontakt den kommunale barnevernstjenesten for mer informasjon om aktuelle hjelpetiltak.

Barnevernstjenesten kan som hovedregel bare sette i verk hjelpetiltak hvis familien ønsker det.

I noen tilfeller kan det gis pålegg om hjelpetiltak, men da må saken først behandles av barneverns- og helsenemnd. Foreldrene vil da få oppnevnt advokat, og kan møte i nemnda for å gi sitt syn på saken.

Barnevernstjenesten skal alltid fatte vedtak (avgjørelse) når de iverksetter et hjelpetiltak.

Hvis du har bedt om et bestemt tiltak, skal barnevernstjenesten komme med en skriftlig avgjørelse om tiltaket innvilges eller ikke. Dette gjelder uansett om du har søkt skriftlig eller muntlig.

Når barnevernstjenesten setter inn hjelpetiltak, skal de lage en tiltaksplan for barnet i samarbeid med familien.

Barnevernstjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om tiltakene hjelper barnet.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket om hjelpetiltaket, kan du klage til barnevernstjenesten. Frist for å klage er innen tre uker fra du mottok vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen din, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Det kan være aktuelt å klage hvis:

  • du ikke får den hjelpen du har bedt om
  • du ønsker et annet tiltak
  • du ønsker mer av det tiltaket som du har fått

I klagen må du forklare hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til barnevernstjenesten.

Har familien din behov for hjelp?

Du kan kontakte barnevernet i kommunen du bor i.

Du kan også søke hjelp ved et familievernkontor. De tilbyr rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

Hjelp og tilbud fra andre tjenester:

Les også: