Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker asyl. Det er Bufetat som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Utlendingsdirektoratet har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Omsorg for de yngste

Mens asylsøknaden behandles skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter. Dette betyr blant annet at Bufetat skal:

  • sikre tilgjengelige omsorgssentre
  • sikre tilstrekkelige plasser i statlige omsorgssenter
  • ha daglig omsorg for barna som bor i omsorgssentrene
  • følge opp enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bor i private omsorgssentre
  • bosette de barna som bor i omsorgssentrene og som har får opphold i Norge.

I tillegg gir Bufetat veiledning til kommuner om valg av botiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått opphold. Bufetat refunderer også utgifter til kommunale barneverntiltak ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Alle omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Bosetting

Det er Bufetat som har ansvaret for å bosette de enslige mindreårige under 15 år som får innvilget oppholdstillatelse, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å bosette de mellom 15 og 18 år.

Bufetats overordnede mål er å bosette barna under 15 år i rett kommune, med rett tiltak og innen tre måneder etter at de har fått oppholdstillatelse. Med rett kommune og rett tiltak menes den kommunen som i størst mulig grad ivaretar barnets omsorgs- og hjelpebehov, som tar hensyn til barnets slektsforhold og som er tilpasset barnets alder.