Behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker - et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Hva slags atferdsvansker viser seg hos barnet?

Atferdsvanskene vises ofte i form av

 • Voldelig eller aggressiv atferd
 • Ungdom som har problemer på skolen
 • Rusmisbruk
 • Venner med uheldig innflytelse.
Hva er MST og hvordan kan metoden hjelpe familien?

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet med behandlingen er å redusere atferdsvanskene gjennom å:

 • Styrke samhold og omsorg i familien og sette familien i stand til å løse fremtidige utfordringer
 • Styrke foreldrenes oppdragelsespraksis
 • Gjenopprette ungdommens kontakt med positive venner og deltakelse i positive aktiviteter, og dermed redusere kontakt med negative venner og aktiviteter
 • Bedre ungdommens prestasjoner i skolen eller arbeidslivet
 • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skolen, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbud
Slik foregår behandlingen

I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. MST er en intensiv behandling med familien og nærmiljøet som terapeutens viktigste støttespillere. MST-terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar. 

Behandlingen varer vanligvis fra tre til seks måneder, men avsluttes så snart ungdommen har nådd oppsatte mål og familien klarer seg på egenhånd.

Skreddersydd behandling

Behandlingstilbudet skreddersys til den enkelte familie.

 • Foreldrene, ungdommen og terapeuten kommer sammen frem til ukentlige mål og lager en praktisk plan for hvordan målene skal nås. Målene skal være konkrete slik at familie og terapeut lett kan se om de nås.
 • Arbeidet er intensivt og i visse perioder dreier det seg om flere hjemmebesøk i uken samt møter med skole og støttepersoner i nærmiljøet.
 • Foreldrene har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det, 24 timer i døgnet, syv dager i uken.
Vi ønsker tilbud om MST behandling

Ungdom og foreldre som ønsker tilbud om MST-behandling kan kontakte det kommunale barnevernet for henvisning videre.

For fagpersoner

Søke om MST

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling.

Opplæring og kvalitetssikring

Alle MST-terapeuter får grundig opplæring og deltar i ukentlig veiledning. Opplæring av MST- terapeuter og kvalitetssikring av arbeidet utføres av Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo.

Les mer om metoden på Atferdssenteret sine sider

Publisert 26. februar 2015.
Oppdatert 24. mars 2015.