Tegn på god praksis

  • Du kjenner til og bruker reglene for taushetsplikt for ansatte i skole og barnevern
  • Du deler opplysninger når det er til det beste for barnet, med barnets og/eller foreldres samtykke 

Taushetsplikt og informert samtykke

Alle som jobber i offentlige virksomheter er underlagt generell taushetsplikt (forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt). Ansatte i barnevernet har en strengere taushetsplikt enn ansatte på skolen (barnevernloven § 6-7), men barneverntjenesten kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver (barnevernloven §6-7 tredje ledd).

Et godt samarbeid forutsetter at de som jobber med barn og unge har tilstrekkelig kunnskap om taushetsplikten. Et godt samarbeid forutsetter også muligheter for å innhente samtykke slik at bestemmelsene om taushetsplikt ikke hindrer et nødvendig samarbeid. Dersom det innhentes informert samtykke, kan ansatte på skolen og i barnevernet dele opplysninger når dette er til det beste for barnet.

Taushetsplikt for ansatte i barnevernet

Taushetsplikten etter forvaltningsloven gjelder for de som utfører tjenester eller arbeid innenfor barnevernet (barnevernloven § 6-7 første ledd). For barnevernet gjelder i tillegg egne snevrere begrensninger (barnevernloven § 6-7 tredje ledd).

Det er primært opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt (barnevernloven § 6-7 første og annet ledd og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1). På barnevernområdet omfatter dette også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og arbeidssted. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q 24 2005).

Taushetsplikt for ansatte på skolen

Ansatte på skolen er underlagt forvaltningsmessig taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 (opplæringsloven § 15-1). Den forvaltningsmessige taushetsplikten omfatter opplysninger «om personlige forhold» som tjenesteyteren blir kjent med gjennom sitt arbeid (forvaltningsloven § 13 a).

Nøytrale opplysninger som fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted omfattes ikke av taushetsplikten med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold ved tjenestemottakeren som må likestilles med personlige forhold.

Informert samtykke

Det mest hensiktsmessige unntaket fra taushetsplikten er ofte å innhente samtykke fra den de taushetsbelagte opplysningene gjelder. Barnet og foreldrene kan gi helt eller delvis fritak fra taushetsplikten.

Samtykket må være informert. Det vil si at den som samtykker skal ha forstått hva det samtykkes til, og konsekvensene av dette. Fordi det skal dokumenteres om og hvordan samtykke til overføring av informasjon er gitt, bør et samtykke være skriftlig.

For at samtykket skal være gyldig, må den som samtykker ha samtykkekompetanse. Om det er foreldrene eller barnet selv som har samtykkekompetanse, vil avhenge av barnets alder, modenhet og situasjonen. Foreldrene samtykker på vegne av barnet. Barn over 15 år har selv rett til å gi samtykke i skolesammenheng. Etter opplæringsloven § 15-6 har barneverntjenesten rett til å ta en rekke avgjørelser på vegne av barnet når barneverntjenesten har overtatt omsorgen. Dette inkluderer samtykke på vegne av barnet i stedet for foreldrene.

Når barnevernstjenesten har omsorgen for et barn, kan barnevernstjenesten gi opplysninger til skolen som er nødvendige for at skolen skal kunne følge opp barnet på en best mulig måte. Relevante opplysninger kan være informasjon om fosterforeldrene, om barnets bosted, og andre opplysninger som skolen trenger for å ivareta barnet på best mulig måte i skolesituasjonen.

Andre anbefalte litteraturkilder

Taushetsplikt om barn, Asbjørn Kjønstad, Kommuneforlaget 4. utg.

Veilederen "Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier" kan være til god hjelp (KS 2009/2011). Veilederen gir innsikt i hvilket praktisk handlingsrom offentlige tjenester (primært på kommunalt nivå) har innenfor taushetsplikten, hvilke regler som gjelder for de ulike tjenestene, hvordan man kan dele informasjon og hvilke muligheter og begrensninger taushetsplikten setter for et samarbeid.

Q-24/2005: Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.

Rundskriv Q-24/2005 har blant annet til formål å gi kunnskap og veiledning om hvilken adgang bestemmelsene gir til utveksling av opplysninger og etablering av samarbeidet mellom barnevernet og andre til beste for barnet.

NOVA Rapport 3/13: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.

Denne rapporten undersøker praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten mellom samarbeidende tjenester/etater, herunder også skolen og barnevernet.

Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veilederen "Til barnets beste" omhandler samarbeid og kommunikasjon mellom barnevernstjeneste, barnehage, og foreldre. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Publisert 03. mai 2016.
Oppdatert 09. august 2018.