Alle barn skal ha en trygg og forutsigbar skolehverdag der de opplever mestring og når sitt læringspotensial.

Det jeg har lært fra skolen, er at for å ha en bra framtid, så må man gå på skole. Jeg tenkte på framtiden min. Jeg vil ha en bra framtid. Ikke en sånn dårlig framtid, så det var derfor jeg valgte å gå på skole.

- Gutt, 17 år

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet denne digitale veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet (Udir). Veilederen retter seg mot ansatte, ledere og mellomledere i skolen og barnevernet, og omhandler alle barn som mottar tiltak i barnevernet:  

  • barn som bor i fosterhjem
  • barn som bor på institusjon
  • barn som bor hjemme

Veilederen er del av en omfattende satsing som skal bidra til at barn med tiltak fra barnevernet får en god skolegang. Formålet med satsingen er å:

  • skape en felles forståelse av skolens betydning for barn i barnevernet
  • bidra til handlingsendringer i barnevern og skole
  • styrke samarbeidet mellom skole og barnevern slik at flere fullfører sin skolegang

Hensikten med en felles veileder for skolen og barnevernet er å tydeliggjøre de områdene der det er særlig sentralt med samarbeid til beste for hvert enkelt barn. Målet er at alle barn som får hjelp og støtte fra barnevernet fullfører videregående opplæring og integreres i arbeids- og samfunnslivet.

For å sikre at barn med tiltak fra barnevernet får en god omsorgs- og skolesituasjon, er det avgjørende at skolen og barnevernet har et godt og gjensidig samarbeid preget av tillitt, åpenhet og respekt. Dette krever at de har kunnskap om hverandres oppgaver, lover, ansvar og roller.

Veilederens organisering

Her får du informasjon om hvordan skolen og barnevernet bør samarbeide om oppfølging av skolehverdagen og om barnets opplæringssituasjon.

Her får du informasjon om hvordan skolen og barnevernet bør samarbeide med hverandre og andre aktuelle aktører, når et barn har faglige eller psykososiale utfordringer.

Her får du informasjon om hvordan skolen og barnevernet bør samarbeide om å ivareta barnets opplærings- og omsorgstilbud ved flytting og bytte av skole.  

Her får du informasjon om hvordan skolen og barnevernet bør samarbeide når man er bekymret for et barn.

I hvert delkapittel viser vi til sentrale regelverk for begge sektorene. 

Arbeidsprosess og medvirkning

Denne veilederen er basert på ny forsknings-, erfarings- og brukerbasert kunnskap. I arbeidet med å utvikle veilederen har det vært nedsatt en arbeidsgruppe og en referansegruppe med representanter fra skole- og barnevernssektoren, fra bruker- og interesseorganisasjoner og fra forskning.

For å sikre at barn og unges perspektiver er ivaretatt har Landsforeningen for barnevernsbarn vært representert i arbeidsgruppen, mens Voksne for Barn og Forandringsfabrikken har deltatt i referansegruppen. På oppdrag fra Bufdir ble det i regi av Redd Barna arrangert høringer med barn og unge med barnevernserfaring om deres skolesituasjon. Ungdommer som deltok på høringene har også laget digitale historiefortellinger. 

Se de digitale historiefortellingene på Bufdirs Youtube- kanal

I 2015 arrangerte Bufdir i samarbeid med fylkesmannsembetene dialogkonferanser i alle landets fylker. En viktig målsetting med dialogkonferansene var å få innspill til veilederen. Til sammen deltok over 1600 representanter fra skole- og barnevernssektoren på disse konferansene.

På oppdrag fra Bufdir gjennomførte Rambøll i 2014 en kartlegging av holdninger blant ansatte i skole- og barnevernssektoren til skolegangen for barn og unge med tiltak i barnevernet. I 2013 fikk Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i oppdrag fra Bufdir å lage en sammenstilling av eksisterende forskning om hva som kan bidra til å forbedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet.

Bufdirs skolerapport oppsummerer og sammenstiller den mest oppdaterte kunnskapen om hva som bidrar til å bedre utdanningssituasjonen og skoleresultatene for barn og unge med tiltak i barnevernet. Rapporten bygger på en internasjonal forskerkonferanse fra 2012, samt NOVAs kunnskapsoppsummering, og gir anbefalinger til tiltaks- og innsatsområder. Samlet utgjør dette veiledernes kunnskaps- og erfaringsgrunnlag.