Barneverntjenesten kan treffe ulike typer barneverntiltak:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan treffe tvangsvedtak i barnevernssaker:

  • omsorgsovertakelse, jf. § 4-8 og § 4-12
  • fratakelse av foreldreansvar og adopsjon, jf. § 4-20
  • plassering på institusjon for behandling når barnet har alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24
  • innskrenkning av samvær, jf. § 4-19
  • medisinsk undersøkelse og behandling, jf § 4-10
  • behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov, jf. § 4-11
  • midlertidig plassering i institusjon ved menneskehandel, jf. § 4-29

Treffer barneverntjenesten eller fylkesnemnda vedtak om plassering av barnet utenfor hjemmet, blir barnet plassert i enten fosterhjem eller barneverninstitusjon.

Publisert 25. mars 2015.
Oppdatert 20. april 2015.