Når barnevernstjenesten har varslet politiet om et mulig straffbart forhold, vil den videre samhandlingen være ulik, avhengig av hvordan politiet vurderer varselet.

Politiets vurdering av barnevernets varsel (anmeldelse)

Når politiet mottar et varsel om en mulig straffbar handling kan saken få to utfall:

1. Politiet avslutter saken uten etterforskning

1. Politiet avslutter saken uten etterforskning

Politiet vurderer om det er rimelig grunn til å starte en etterforskning på bakgrunn av opplysningene de har fått. Dersom det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning avslutter politiet saken.

Dersom politiet vurderer at varselet ikke gir grunnlag for iverksettelse av etterforskning, bør barnevernstjenesten få melding og begrunnelse for vurderingen.

Selv om politiet ikke iverksetter etterforskning av saken, kan barnevernstjenesten likevel diskutere videre oppfølging av barnevernssaken med politiet ved behov.

Dersom barnevernstjenesten får nye opplysninger som gir grunnlag for en konkret begrunnet bekymring, skal de vurdere å varsle politiet på nytt.

2. Politiet starter etterforskning

2. Politiet starter etterforskning

Politiet vurderer om det er rimelig grunn til å starte en etterforskning på bakgrunn av opplysningene de har fått. Dersom det er grunnlag for å igangsette etterforskning, anmelder politiet saken (offentlig påtale).

Dersom politiet igangsetter etterforskning, er det viktig at barnevernstjenesten får melding om dette, som en del av samhandlingen.

Politiet henlegger saken

For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten kunne føre bevis utover enhver rimelig tvil. Dersom dette beviskravet ikke er oppfylt vil politiet henlegge saken.

Dersom politiet henlegger saken, bør barnevernstjenesten få melding og begrunnelse for vurderingen.

Selv om politiet ikke iverksetter etterforskning av saken, kan barnevernstjenesten likevel diskutere videre oppfølging av barnevernssaken med politiet ved behov.

Dersom barnevernstjenesten får nye opplysninger som gir grunnlag for en konkret begrunnet bekymring, skal de vurdere å varsle politiet på nytt.

Visste du?

Straffeskyld må kunne bevises i retten

Påtalemyndigheten må for å utferdige tiltale eller treffe en annen positiv påtaleavgjørelse være overbevist om siktedes straffeskyld og være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten.

Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme strenge bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom når tiltalespørsmålet vurderes, og i tillegg vurdere om det er mulig å føre nødvendige bevis for retten.

Dersom avgjørende bevis ikke vil kunne føres, skal tiltale ikke utferdiges selv om påtalemyndigheten er overbevist om mistenktes skyld.

Kilde: Riksadvokaten

Plan for samhandling etter varsel

I saker der barnevernstjenesten har sendt varsel om mulig straffbart forhold til politiet, og politiet har besluttet å etterforske saken, bør etatene så langt det er mulig avtale en felles plan for videre samhandling, som for eksempel omhandler:

 • Informasjonsdeling
 • Samtaler med barnet og foreldrene
 • Sikkerhets- og beskyttelsestiltak
 • Tilrettelagt avhør
 • Kontaktpersoner for videre gjensidig informasjonsutveksling

Mer om varsel (anmeldelse) til politiet

Mer om samhandling i akutte situasjoner

Involver hverandre i planlagte aktiviteter

For å ivareta samhandlingen mellom etatene er det nødvendig å informere og involvere hverandre underveis. Slik samhandling kan fremme både barnevernssaken og straffesaken.

Både politiet og barnevernstjenesten må ha en metodisk tilnærming til sitt arbeid, for å unngå negative virkninger for den andre etatens oppgaver.

Planlagte aktiviteter for barnevernstjenesten er blant annet:
 • Gjennomføring av undersøkelsessaken, f.eks. samtaler med foreldre og barn, hjemmebesøk, medisinsk undersøkelse og sakkyndig utredning
 • Konklusjon i undersøkelsessaken, for eksempel vedtak om henleggelse av undersøkelsessak, vedtak om frivillige hjelpetiltak og begjæring om tiltak til fylkesnemnda
 • Vedtak om akuttplassering, for eksempel plassering i institusjon, beredskapshjem, osv.
 • Tilbakeføring av barnet til foreldre/omsorgsperson
 • Vedtak om henleggelse av barnevernssaken

Mer om barnevernstjenestens saksgang

Planlagte aktiviteter for politiet er blant annet:
 • Vurdering av varsel, for eksempel opprettelse av straffesak (etterforskning) eller henleggelse utenfor straffesak (politiets undersøkelsessak)
 • Vurdering av om det skal gjennomføres tilrettelagt avhør
 • Gjennomføring av tilrettelagt avhør, samrådsmøte, følging av barnet til og fra avhør og informasjon til barnet og foreldrene
 • Beslutning om pågripelse/ varetekt/ løslatelse/ siktelse
 • Beslutning om ilagt besøksforbud
 • Påtaleavgjørelse, for eksempel henleggelse av straffesaken eller tiltale
 • Dom

Mer om politiets saksgang

Rammer for politiets mulighet for samhandling

Politiets beviskrav i en straffesak innebærer at de må bevise at det har skjedd noe straffbart utover enhver rimelig tvil. Barnevernstjenesten på sin side har krav om sannsynlighetsovervekt i sin saksbehandling.

Dette innebærer at det er ulike krav til hvordan etatene innhenter informasjon. Når politiet er i etterforskning kan muligheten for samhandling med barnevernstjenesten derfor innskrenkes. Dette gjelder spesielt der faren for påvirkning av bevis er stor.

Sikkerhets- og beskyttelsestiltak

Politiet og barnevernstjenesten har tilgang på ulike virkemidler for å ivareta barnets sikkerhet. Ved at politiet og barnevernstjenesten samhandler i den enkelte sak vil dette gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere den mest optimale beskyttelsen av barnet.

Barneverntjenesten bør kontakte lokalt politi når de blir kjent med situasjoner som krever beskyttelsestiltak.

Utveksle informasjon om sikkerhet- og beskyttelsestiltak

Barneverntjenesten og politiet bør involvere hverandre når de vurderer spørsmålet om iverksettelse av sikkerhets- og beskyttelsestiltak.

Når politiet har gjort nødvendige undersøkelser, bør de informere barnevernstjenesten om hvilke sikkerhetstiltak og beskyttelsestiltak de vurderer å iverksette for barnet.

Tiltakene politiet iverksetter kan påvirke hvordan barnevernstjenesten vurderer barnets omsorgssituasjon, og hvilke barnevernstiltak som er nødvendige.

På samme måte kan tiltakene barneverntjenesten iverksetter ha betydning for politiets vurdering av om vilkårene for beskyttelsestiltak er oppfylt. Barnevernstjenesten bør derfor også informere politiet om hvilke beskyttelsestiltak de iverksetter.

Eksempler på beskyttelsestiltak barnevernet kan iverksette
 • Akuttplassering
 • Tilsyn i hjemmet
 • Sperret/skjult adresse ved akuttplassering
Eksempler på beskyttelsestiltak politiet kan iverksette tidlig i etterforskningen
 • Besøksforbud (herunder i eget hjem)
 • Mobil voldsalarm
 • Begjære varetektsfengsling (besluttes av domstolen)

 

Andre beskyttelsestiltak politiet kan iverksette senere i saken
 • Bistand ved beslutning om adressesperre (kode 6 og 7)
 • Kontaktforbud
 • Omvendt voldsalarm (kontaktforbud med elektronisk kontroll)

Når samhandlingen opphører (henleggelse)

Den ene etaten kan avgjøre sin sak før den andre har fått tatt stilling til sin. Det kan føre til at politiets og barneverntjenestens samhandling på et tidspunkt endres eller opphører. Det er viktig at etatene informerer hverandre om beslutninger som fører til at samhandlingen opphører.

Selv om politiet er varslet, vil barnevernstjenestens frister noen ganger medføre at undersøkelsen må konkluderes før politiet har sluttført sin etterforskning.

Barnevernet kan gjenåpne saken

Dersom barnevernstjenesten henlegger saken før politiet har gjennomført tilrettelagt avhør, kan politiet, dersom de anser det av betydning at barnevernstjenesten er til stede under det tilrettelagte avhøret, sende underretning om bekymringen. Barnevernstjenesten vil da måtte ta stilling til om de skal gjenåpne saken.

Etatene skal gjøre selvstendige vurderinger og beslutninger

En eventuell henleggelse av saken i politiet skal ikke være avgjørende for barnevernstjenestens vurdering av videre undersøkelse/oppfølging av barnet.

Barnevernstjenesten skal gjøre egne vurderinger av om det er grunnlag for å iverksette tiltak etter barnevernloven, uavhengig av politiets vurderinger.

På samme måte skal en eventuell henleggelse av saken i barnevernstjenesten ikke legge føringer for politiets oppfølging av straffesaken.

Husk

Ulike beviskrav

At politiet ikke finner grunnlag for iverksettelse av etterforskning eller henlegger straffesaken, betyr ikke at barnet ikke kan ha vært utsatt for en straffbar handling.

Straffeloven og barnevernloven har ulike beviskrav:

 • Påtalemyndigheten i politiet må kunne føre strafferettslig bevis utover enhver rimelig tvil.
 • Barnevernstjenesten følger sivilrettslige beviskrav hvor hovedregelen er sannsynlighetsovervekt.

Relatert innhold