Retningslinjene gjelder for statlige barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Retningslinjene gjelder også for private barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere der det følger av kontrakt. For kommunale barnevernsinstitusjoner er retningslinjene veiledende.

Etablering av skoleansvarlig

Ansvaret for å gi opplæring ligger hos skolemyndighetene. Ledelsen ved barnevernsinstitusjonen har, sammen med skoleansvarlige og ansatte, ansvaret for å følge opp opplæringen til det enkelte barn. For å bidra til å sikre at barna får opplæring i tråd med behov og rettigheter skal hver institusjon ha en skoleansvarlig. Det skal utpekes stedfortreder for den skoleansvarlige for å sikre kontinuitet i arbeidet, slik at barn i institusjon får riktig opplæring.

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger, skal hver institusjonsavdeling ha en skoleansvarlig og stedfortreder.

Det er leder som har ansvar for å sørge for at barn og unges rett og plikt til opplæring blir ivaretatt. Oppgaver knyttet til denne plikten kan delegeres til skoleansvarlig.

Institusjonens leder har, etter drøftelser med tillitsvalgte, ansvar for å utpeke en skoleansvarlig og stedfortreder for denne.

Lederen har videre ansvar for å

 • bidra til at skoleansvarlig og stedfortreder har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å ivareta oppgavene som legges til skoleansvarlig
 • være kjent med Retningslinjer for skoleansvarlig, følge med på om oppgavene løses etter formålet, og evt. justere ved behov
 • sikre at arbeidet med skole er implementert i institusjonens interne planer og rutiner

Skoleansvarlig – kompetanse og oppgaver

Skoleansvarlig og stedfortreder skal ha

 • sosialfaglig og/eller pedagogisk kompetanse, eller den kompetanse som til enhver tid fremgår av gjeldende presiseringer gitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • kunnskap om opplæringslova og aktuelle grunnlagsdokumenter.
 • god system- og forvaltningsforståelse, oversikt over aktuelle samarbeidsaktører og kunnskap om, og ferdigheter knyttet til tverrfaglig samarbeid.

Skoleansvarliges oppgaver

Skoleansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, ivareta barnas rettigheter ved å påse at

 • det enkelte barn har et opplæringstilbud som sikrer faglig og sosial mestring og utvikling
 • det foreligger vedtak om spesialundervisning når dette er aktuelt
 • barnet og foresatte medvirker aktivt på området skole og opplæring
 • det fremmes forslag til tiltak som sikrer barnets tilstedeværelse på skolen
 • barnets skolegang og opplæringstilbud er tema på ansvarsgruppemøter
 • barnets skolegang og beslutninger knyttet til skolegangen er dokumentert i barnets skolekort (BIRK)

Spesielt for EMA

 • KOPP (Kartleggings- og oppfølgingsplan) og MAP (Mål - og arbeidsplan) følges opp.
 • Det tilrettelegges for skolestart ved å skaffe barnet nødvendig utstyr og forberede barnet til skolegang.
 • Minoritetsspråklige elever får sine rettigheter oppfylt etter opplæringslovens bestemmelser.

Videre skal skoleansvarlig bistå leder med å

 • sørge for at det utarbeides interne rutiner som støtter opp om barnets skolegang, herunder rutiner for gode overganger ved inn- og utflytting.
 • påse at ansatte opprettholder høy bevissthet på viktigheten av skolegang ved at de løpende får nødvendig opplæring, og ved at skole er et fast tema i interne møter
 • sørge for at enheten arbeider aktivt for et hensiktsmessig samarbeid med relevante skole-/opplæringsarenaer, OT/ PPT, barneverntjenesten og aktuelle helsetjenester
 • gi råd og veiledning til ansatte ved spørsmål knyttet til barnets opplæring
 • melde eventuelle avvik fra de ovenstående punkter til nærmeste leder

Grunnlagsdokumenter

Samarbeid skole og barnevern. En veileder. Elektronisk veileder fra 2015 v/ Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet 2013 og Utdanningsdirektoratet.

Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter. Veileder utgitt av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet 2013.

Skolerapport: Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituajsonen for ban og unge i barnevernet. Rapport utgitt av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet 2014. https://bufdir.no/bibliotek/Bufdirs_publikasjoner/Dokumentside/?docId=BUF00002557

Melderutiner for å sikre skole og opplæringstilbud for barn og unge som plasseres med hjemmel i barnevernloven. Utgitt av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet 2014.

Seeberg M.L., Winsvold, A. & Sverdrup, S. (2013). Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. En kunnskapsoversikt. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA Notat 4/2013.

Kartlegging av holdninger til skolegang for barn og unge med tiltak fra barnevernet. Utgitt av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet 2015.

Barn og unge i barnevernet – hvordan gjør de på skolen? Barnevernsstatistikk.

Opplæringsprogram 2017/2018 for ansatte i skole og barnevern (kommer aktuell lenke)

Dreiebok: En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. Utgitt av Barne-, ungdoms – og familieetaten 2016. Vedlegg: Mal oppstartsmøteMal Underseveisskjema med graderingUnderveisskjema uten graderingSkjema for informasjonsoverføring