Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for etablering og drift av institusjoner som hører inn under barnevernloven. Bufetat skal godkjenne private og kommunale barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre.

Kvalitetskrav til barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre er nærmere regulert i barnevernloven § 5-10 og kvalitetsforskriften. Krav til godkjenning av barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre er nærmere regulert i godkjenningsforskriften og presiseringer gitt av BLD og Bufdir.

Etter godkjenningsforskriften § 7 kan Bufetat når som helst, og på den måten som regionen finner hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede i private og kommunale institusjoner. I kraft av eieransvaret gjelder tilsvarende for kontroll med at driften av statlige institusjoner er i henhold til lover og forskrifter.

Kontrollskjema

Kontrollskjema skal benyttes både av statlige, kommunale og private barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre. Kontrollskjemaet utfyller opplysninger i institusjonsplanmal med veiledning, og erstatter tidligere kontrollskjemaer.

Bufetats institusjonsplanmal skal benyttes som grunnlag for etterfølgende kontroll og oppfølging av både statlige, kommunale og private barneverninstitusjoner og omsorgssentre. Foreliggende kontrollskjema vil utfylle opplysninger i institusjonsplanen og inngår i kontrollgrunnlaget. Skjemaet skal sendes inn i tillegg til institusjonsplanen.