Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mottatt over hundre innspill om kompetansebehovet i det kommunale barnevernet. Innspillene er i hovedsak positive til Bufdirs forslag, men flere har også forslag til endringer.

Tilbakemeldingene på kartleggingen kommer fra sentrale myndigheter, kommuner, fagforeninger, fylkesmenn, bruker- og interesseorganisasjoner og universiteter og høgskoler, og er i all hovedsak positive. Flere skriver i sin tilbakemelding at kartleggingen er gjennomarbeidet og god, og vil fungere som et godt utgangspunkt for kompetanseutvikling i tjenestene. Et betydelig flertall av innspillene er positive til at Bufdir har tatt utgangspunkt i arbeidsoppgaver i barnevernet.

Samtidig blir det påpekt av enkelte at beskrivelsen av kompetansebehovene kunne vært annerledes dersom en hadde hatt et annet utgangspunkt for kartleggingen, for eksempel ved å ta utgangspunkt i barns behov, og at tilnærmingen som er valgt gir lite rom for nytenkning.

Flere av innspillene gir også uttrykk for at de er positive til måten arbeidet er organisert på, ved at barnevernsarbeidere og andre fagfolk utenfra er trukket inn i arbeidet med kartleggingen. Enkelte gir uttrykk for at de gjerne skulle vært involvert i arbeidet tidligere.

Blant de som gir tilbakemelding på nivådelingen i kartleggingen, gir flertallet uttrykk for at dette er hensiktsmessig. Samtidig er det en del som påpeker at et sterkt fokus på kompetanse hos den enkelte kan føre til en individualisering av ansvar. Flere påpeker også at et skille mellom kompetanse hos den enkelte ansatte og tjenesten som helhet er illusorisk i mange små kommuner.

Forslag til fagområder som bør styrkes

Flere fremhever følgende fagområder og ønsker at disse gis større plass i beskrivelsen av kompetansebehov:

  • Rus, psykisk helse, vold og seksuelle overgrep
  • Samarbeid med andre tjenester og betydning av tverrfaglighet
  • Levekårsperspektivet
  • Barnesyn, medvirkning og samarbeid/samtale med barn
  • Helhetlig syn på barns hverdagsliv
  • Ungdom og ettervern
  • Mangfoldsensitivitet
  • Juridisk kompetanse og kjennskap til ulike typer lovverk
  • Mindreårige migranter

Veien videre

Bufdir vil vurdere samtlige forslag som har kommet inn. Disse vil ses i sammenheng med innspillene vi mottok i arbeidet med forslaget og med tilsynsrapporter og forskning. Sistnevnte inkluderer en ny undersøkelse fra Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som både vurderer innholdet i grunnutdanningene opp mot direktoratets forslag og har spurt barnevernledere og ansatte hvordan de vurderer sitt kompetansebehov.

Bufdir har som mål å oversende sin anbefaling til Barne- og likestillingsdepartementet innen årsslutt. Anbefalingen vil både beskrive hvilken kompetanse det kommunale barnevernet trenger og på hvilke områder det er behov for økt kompetanse i dag.

Publisert 05. oktober 2017.
Oppdatert 13. februar 2018.