Barnevernsinstitusjoner må ses på som nødvendige og gode tiltak for barn og unge som trenger omsorg utenfor hjemmet. Selv om omsorgsinstitusjonen ikke er et hjem, bør den etterleve kvaliteter som finnes i familien. Dette er blant de viktigste konklusjonene i en ny NOVA-rapport.

Studien består av fire delprosjekter som omhandler; medvirkning, ivaretakelse av beboers helse, beboersammensetning og kontinuitet.

Medvirkning

Medvirkning er relasjonelle prosesser som bør være en integrert del av dagliglivet i en institusjon. Et viktig utgangspunkt er hvordan medvirkning i dagliglivets små og store spørsmål skjer i familier og så avveie dette mot de hensyn som må tas til beboer- og ansatte i en institusjon.

Ivaretakelse av barn og unges helse

Ansatte i institusjoner må sørge for at barn og unge regelmessig får tilbud om helsetjenester som tannlege og fastlege. I dag er det ofte ansatte som vurderer når barn skal ha tilgang til slike tjenester. NOVA anbefaler et utviklingsprosjekt med sikte på å sikre at institusjonene har rutiner for positive helsefremmende aktiviteter, i tillegg til å ha oppmerksomhet på helseskadelige aktiviteter. NOVA mener det bør vurderes om institusjonene skal ha helsepersonell knyttet til seg.

Sammensetning av beboere

Å bo i institusjon kan innebære både positive og negative påvirkninger. Barn og unge utvikler på det beste varige vennskap, men de kan også bli introdusert til negative sirkler som ødelegger deres utviklingsmuligheter. For at grupper barn og unge skal fungere godt sammen må det tas hensyn til individuelle behov og gruppen som helhet.

Kontinuitet

Når barn og unge blir spurt hva de foretrekker når det gjelder arbeidstid, svarer et flertall at de foretrekker langturnus der ansatte er til stede over tid. Men arbeidstidsordninger må sees i sammenheng med flere forhold dersom trygghet og trivsel skal ivaretas.

Publisert 31. oktober 2017.
Oppdatert 13. februar 2018.