I denne modellen gjøres det en samlet risikovurdering av kommunenes oppfølging av barn i fosterhjem og overholdelse av frister i undersøkelsessaker. Dataene i modellen er hentet fra kommunenes halvårsrapportering for 1. halvår 2016, 1. halvår 2017 og 1.halvår 2018. Dette er en halvårlig rapportering fra kommuner og bydeler på barnevernsområdet. 

Modellen tar utgangspunkt i følgende tre indikatorer:

  • Andelen tilsynskrav i fosterhjem som ikke er oppfylt
  • Andelen krav om oppfølging og kontroll i fosterhjem som ikke er oppfylt
  • Andel fristbrudd i undersøkelsessaker

På bakgrunn av disse indikatorene kategoriseres barnevernstjenestene i følgende tre kategorier:

  • Rød: Betydelige og vedvarende avvik i henhold til lov og forskrift
  • Gul: Mindre omfattende avvik, eventuelt positiv utvikling siste år
  • Grønn: Ingen eller få avvik

Kategorisering av kommunene

Hver barnevernstjeneste eller kommune får en score på hver enkeltindikator: verdien 1 for grønn, 2 for gul og 3 for rød. Det er også gitt en totalscore basert på de tre indikatorene. Totalscoren er summen av de tre indikatorene og viser rødt hvis summen er 7 eller høyere, grønt for 4 eller lavere og gult for verdiene 5 og 6.

Hva viser de ulike indikatorene

1. Tilsynskrav i fosterhjem

I forskrift om fosterhjem står det i § 8 at fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig, men minimum 4 ganger i året. Dersom fosterhjemskommunen vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan fosterhjemskommunen vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.

Indikatoren om tilsynskrav viser dermed andelen barn som ikke har fått fire (eventuelt to i spesielle tilfeller) tilsynsbesøk fra fosterhjemskommunen, blant barn under 18 år som har bodd i fosterhjem i over ett år og som kommunen har tilsynsansvar for. Indikatoren viser med andre ord ikke hvor mange tilsynsbesøk som er gjennomført. Dermed vil kommunen få brudd på lovkravet både dersom de ikke har gjennomført tilsyn overhodet siste år, dersom de kun har gjennomført ett eller to tilsyn, og også dersom de har gjennomført 3 tilsyn siste år.

I modellen har vi satt terskelverdi for rød kategori for kommuner som har hatt et gjennomsnitt på 40 prosent av tilsynskrav som ikke er oppfylt de siste tre årene, eller hvis endringen har vært på mer enn 15 prosentpoeng i negativ retning det siste året. Indikatoren vil være grønn hvis andelen tilsynskrav som ikke er oppfylt er under landsgjennomsnittet siste halvår, det vil si 18 prosent. For andre utfall enn dette vil indikatoren vise gult.

2. Oppfølging og kontroll i fosterhjem

I forskrift om fosterhjem står det i § 7 at barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Det skal blant annet sees hen til barnets tiltaksplan, jf. barnevernloven § 4-5 eller plan for barnets omsorgssituasjon, jf. barnevernloven § 4-15. Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer.

Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn 2 år.

Denne indikatoren viser dermed andelen barn hvor kravet om fire oppfølgingsbesøk fra den kommunale barneverntjeneste ikke er oppfylt. I likhet med indikatoren om tilsynskrav, så viser ikke denne indikatoren hvor mange oppfølgingsbesøk som er gjennomført.

Terskelverdien for rød kategori for denne indikatoren er et gjennomsnitt på 40 prosent avvik fra kravet for de tre siste årene, eller at endring siste år har vært på mer enn 10 prosentpoeng i negativ retning. For å havne i grønn kategori må andel avvik være under 12 prosent for siste halvår. For andre utfall enn dette vil indikatoren vise gult.

3. Fristbrudd i undersøkelsessaker

Etter § 6-9 i barnevernloven skal undersøkelser gjennomføres snarest og innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen utvides til 6 måneder. En slik utvidelse må godkjennes av fylkesmannen. Denne indikatoren viser dermed andelen brudd på denne fristen om behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker. Dette innebærer undersøkelser som har tatt lengre tid enn 3 måneder, og i noen tilfeller lenger enn 6 måneder.

Terskelverdien for rød kategori for denne indikatoren er et gjennomsnitt på 40 prosent avvik fra kravet for de tre siste årene, eller at endring siste år har vært på mer enn 5 prosentpoeng i negativ retning. For å havne i grønn kategori må andel avvik være under 6 prosent for siste halvår. For andre utfall enn dette vil indikatoren vise gult.

Forbehold ved kategorisering

En slik kategorisering innebærer at kommunen eller barneverntjenesten havner i rød kategori hvis gjennomsnittet de siste tre år er høyt eller hvis det har forekommet en stor, negativ endring det siste året. Kommunen havner i grønn kategori hvis nivået siste året befinner seg mellom svært lav til akseptabelt nivå, og ellers i gul kategori. Antallet kommuner i de ulike kategoriene avhenger av hvor grenseverdiene for de ulike kategoriene er satt. Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsverdien for landet som helhet, samt en kvalitativ vurdering.

Hvorvidt en kommune havner i rød kategori eller ikke, avhenger ikke nødvendigvis av antall saker med avvik. Rød indikasjon betyr at andelen med avvik er høyere enn det som er satt som grenseverdi for den indikatoren. Dette betyr igjen at en kommune med to saker, hvorav ett er avvik vil bli kategorisert som rød. Samtidig vil en kommune med et stort saksomfang kunne havne i grønn kategori selv med et betydelig antall avvik.Vi har valgt å inkludere alle kommuner i denne oversikten, også små kommuner, selv om enkeltsaker vil kunne gjøre store utslag i kategoriseringen. Dette er for å få en fullstendig oversikt over alle barneverntjenester i landet. Det innebærer at oversikten må benyttes med forsiktighet for dette gir ikke en helhetlig vurdering av alle kommunene. Resultatene bør settes inn i kontekst, og sees i sammenheng med for eksempel befolkningsstørrelse, antall saker og risiko, før man konkluderer med et generelt tilstandsbilde. Vi anbefaler at kommunemonitoren på barnevernsfeltet benyttes for å få et mer dekkende bilde, sammen med annen kunnskap om lokalforholdene.

Kilde

Dataene er hentet fra den halvårlige rapporteringen fra barnevernstjenestene til Bufdir via fylkesmannen.