Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. 51 barneverntjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik.  

Modellen Bufdir har brukt for å komme fram til resultatet er basert på de tre indikatorene:

  • Andelen tilsyn i fosterhjem som ikke er oppfylt.
  • Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker.
  • Andel oppfølging og kontroll i fosterhjem som ikke er oppfylt.

Barneverntjenestene blir delt inn i rød, grønn eller gul kategori. Rød kategori innebærer at det er betydelig avvik i henhold til lov og forskrift, gul kategori betyr moderate avvik, mens grønn betyr få eller ingen avvik.

For å kategorisere barneverntjenestene har direktoratet valgt terskelverdier på indikatorene som avgjør hvilken farge barneverntjenesten får (les mer om modellen og datagrunnlaget her). Vi har sett på andelen lovbrudd i hver kommune. Dermed kan små kommuner som har få brudd på de tre indikatorene, likevel havne i kategorien rød, mens store kommuner med flere avvik likevel havne i grønn kategori. 

Det er viktig å presisere at dette gir et bilde basert på data fra tre halvår. Videre gir ikke disse tre indikatorene et fullstendig bilde av kvaliteten i barneverntjenesten, men det gir en sterk indikasjon på risiko i kommunene. Fylkesmannen, som har tilsynsansvar overfor barnevernet, gjennomfører jevnlig risikovurderinger av tilstanden i barneverntjenestene. Disse vurderingene gir et godt og helhetlig bilde av situasjonen og kvaliteten i tjenestene.

Resultatene

51 av 282 barneverntjenester (18 prosent) har betydelig avvik i henhold til lov og forskrift og er i denne gjennomgangen markert med rødt.

104 barneverntjenester (37 prosent) er markert med gul og har moderat risiko.

I alt 127 barnevernstjenester (45 prosent) er markert med grønt lys.

Det er i de tre nordligste fylkene, samt Sogn og Fjordane og Hordaland vi finner den høyeste andelen med kommunale barnevernstjenester i rød kategori.

Kommunemonitor barnevern

Bufdir har også utviklet en kommunemonitor som gir mer informasjon om situasjonen i alle landets barneverntjenester. Denne monitoren inneholder de tre indikatorene, men også andre relevante indikatorer, som gir en oversikt over dekningsgrad, økonomi og kvalitet knyttet til barneverntjenesten i kommunen. Monitoren inneholder også annen bakgrunnsinformasjon som er relevant for å forstå resultatene for barneverntjenesten. Dette er et verktøy hvor kommuner kan sammenligne resultatene for egen tjeneste med andre barneverntjenester, samt se utvikling over tid.