En forskningsrapport utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet viser at 76 prosent av barn og ungdom på barnevernsinstitusjon har en eller flere psykiske lidelser. Rapporten anbefaler langsiktige, kontinuerlige tiltak for dem som trenger det.

-Vi har lenge vært bekymret for den psykiske helsen til barn og ungdommer ved barnevernsinstitusjoner i Norge. Derfor ba vi om denne rapporten. Vi tar resultatene på alvor og må legge enda mer trykk på det arbeidet som allerede er startet i samarbeid med Helsedirektoratet, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapporten er laget av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU – Midt Norge) og NTNU på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.

Sårbare barn

-Barna som plasseres på barnevernsinstitusjoner i dag er barn som det offentlige har tatt ansvaret for og grepet inn i deres liv. Disse barna er sårbare, og bærer ofte på traumatiske opplevelser. Det er derfor svært alvorlig at disse barna og ungdommene i for liten grad får behandling for sine psykiske lidelser når de er i barnevernsinstitusjoner. Vi bør ha store ambisjoner på vegne av disse barna og ungdommene også når det gjelder helse, sier Mari Trommald direktør i Bufdir.

-Dette er en veldig viktig og god rapport som gir oss ny kunnskap om helseproblemer hos disse barna og ungdommene og dermed grunnlag for å kunne gi føringer for hvilke tilbud som bør utvikles. Vi mener at disse barna og ungdommene må fanges opp og få riktig omsorg- og helsetilbud tidligst mulig. Rapporten peker på behovet for å kartlegge bedre slik at vi kan sikre at barn og ungdommer også i barnevernet får nødvendig helsehjelp. Funnene tyder også på at helsetjenesten bør inn på et enda tidligere tidspunkt enn det som er tilfellet i dag, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Cecilie Daae.

Rapporten viser at de aller fleste av barna og ungdommene hadde mottatt en form for tilbud for sine psykiske helseplager i løpet av livet, og 38 prosent hadde mottatt hjelp fra psykisk helsevern de siste tre måneder. En del av barna og ungdommene mottar også hjelp fra kommunale tjenester, blant annet hos helsesøster, fastlege og PPT.

Behov for tettere samarbeid

Mange av barna og ungdommene har komplekse lidelser med stor grad av samsykelighet mellom angst, depresjon og alvorlig atferdsforstyrrelser. Rapporten peker derfor på at det er behov for et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

-Det er allerede faste samarbeidsmøter mellom de regionale helseforetakene og Bufetat, og denne rapporten vil helt sikkert være tema på de neste møtene så vi får drøftet funnene for å sikre utvikling av et bedre tilbud til disse barna og ungdommene, sier Cecilie Daae.

Det er imidlertid ikke slik at den rette behandlingen for alle lidelser er spesialisert behandling. Dette må vurderes individuelt. Fastlegene i samarbeid med andre i primærhelsetjenesten vil ofte være de som kan sikre langtidsoppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

- Fremover vil det være viktig å se om det trengs å etablere nye eller andre typer tjenester for noen av disse barna og ungdommene, sier Daae.

Barna i studien var i gjennomsnitt 16, 5 år gamle på undersøkelsestidspunktet og 12,5 år da de flyttet hjemmefra første gang. Ungdommene svarte at de gjennomsnittlig har hatt om lag 3 bosteder utenfor foreldrehjemmet etter vedtak fra barnevernet. I noen tilfeller kan de oppleve å ha bodd på mer enn ti ulike bosteder utenfor foreldrehjemmet.

-Disse barna får en stabilitet i omsorgen i barnevernsinstitusjonene. Det er viktig at vi bruker dette mulighetsrommet for å sikre god kartlegging og oppfølging av den enkeltes utfordringer – uavhengig om det er skoleproblemer eller helseproblemer. Opphold i barnevernsinstitusjon skal bidra til å gi den enkelte ungdommen gode forutsetninger for å mestre livet senere, sier Mari Trommald

Vil styrke kompetansen

I forskningsrapporten er 400 barn og ungdommer undersøkt for å få kunnskap om omfanget av psykiske lidelser og opplevd livskvalitet. Rapporten kartlegger også behov for og bruk av helsetjenester for psykiske helseplager, og identifiserer forhold ved barnevernsinstitusjonene som kan ha betydning for barn og unges fungering.

Bufdir har gjennom de siste årene iverksatt tiltak for å styrke kompetansen på barnevernsinstitusjoner, blant annet programmer om traumefokusert barnevern. Det er også i ferd med å utvikle et opplæringsprogram om psykisk helse for ansatte og en kunnskapsbasert faglig anbefaling om trygghet og sikkerhet.

I tillegg har de regionale helseforetakene fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere strukturer og rutiner som sikrer at barn i barnevernsinstitusjoner får nødvendig utredning og behandling for psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet.

I 2015 vil det også bli utført en kartlegging av barns erfaringer med fastlegeordningen, med psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Publisert 22. mars 2015.
Oppdatert 29. januar 2016.