Gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn har Bufdir i år tildelt over 40 millioner til møteplasser for barn og unge i byene. 73 tiltak har fått tilskudd, 31 av tiltakene er nye i år. Målet er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge.

- Barn og ungdom, særlig i større byer, trenger trygge møteplasser der de kan møtes og drive med positive og meningsfylte aktiviteter. Møteplassene er særlig viktige for å nå barn og unge som står i fare for å falle utenfor, og som ikke benytter seg av andre fritidstilbud. Jeg er glad for at denne tilskuddsordningen kan bidra til flere fritidsklubber, ungdomskafeer, skatehaller og andre positive samlingspunkt for barn og ungdom i byene, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Mange barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Selv om tilbudet av aktiviteter er stort, er det likevel mange som ikke benytter seg av disse tilbudene, og som dermed ikke deltar på lik linje som andre. Tilskuddsordningen bidrar til å skape møteplasser med aktivitetstilbud som legger til rette for inkludering og deltakelse. Det stilles ikke krav om påmelding, og tilbudene har lave eller ingen kostnader. Arbeid som bidrar til sosial inkludering, og som forebygger utenforskap, mobbing, vold, kriminalitet og rus, står sentralt.

Tilbudene som skapes gjennom ordningen, er lavterskeltilbud. Det betyr at de ikke stiller spesielle krav til ferdigheter, ressurser eller forhåndskunnskap, og at alle er velkomne.
- Åpne møteplasser med aktivitetstilbud av denne typen er helt avgjørende for å kunne skape et trygt oppvekstmiljø, sier Trommald.