Ny statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep viser at overgrepene ofte starter tidlig og pågår over lenger tid.  Åpenhet og kunnskap er viktig for å avdekke og forebygge seksuelle overgrep, og voksne som møter barn i skole, barnehage, i helsevesenet og på fritidsaktiviteter må vite hva de skal gjøre dersom de mistenker at noe er galt. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utgir årlig en rapport med statistikken fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Sentrene har en jevn pågang og i 2015 mottok sentrene over 23 000 telefonhenvendelser.

- Å bli utsatt for seksuelle overgrep kan gi store helsemessige konsekvenser. Seksuelle overgrep mot barn utgjør et folkehelseproblem. Når vi vet at overgrepene sjelden anmeldes og at mange aldri forteller noen om det de har opplevd, er åpenhet, informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep viktig, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.

Overgrepene starter tidlig

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep driver hjelp til selvhjelp. De som kontakter sentrene er i all hovedsak voksne som har blitt utsatt for overgrep tidligere i livet. 41 prosent var yngre enn syv år da første overgrep fant sted, og totalt 70 prosent var 12 år eller yngre. Fire av ti ble misbrukt over en periode på fem år eller lengre.

-Når vi ser at så mange opplever overgrep som starter når de er barn, og som mange må leve med gjennom oppveksten, viser det viktigheten av at voksne som møter barn i skole, barnehage, i helsevesenet og på fritidsaktiviteter har god kunnskap til å kunne avdekke overgrep. Mange barn og unge gjør sitt ytterste for å skjule hva de er utsatt for. Voksne som møter barn må vite hva de skal gjøre dersom de mistenker at noe er galt. Det kan være nøkkelen til tidlig avdekking, og forhåpentligvis et steg i retning av at barn og unge slipper å leve med overgrep i årevis, sier direktør Mari Trommald.

Nær relasjon til overgriper

De fleste hadde vært utsatt for overgrep av en person de hadde en nær relasjon til. 29 prosent hadde vært utsatt for overgrep av biologisk forelder, mens syv prosent har vært utsatt for overgrep av ikke- biologisk forelder. 15 prosent hadde vært utsatt for overgrep av annen slektning eller familiemedlem (for eksempel onkel, tante, fetter eller kusine), 13 prosent av biologisk søsken og syv prosent av biologisk besteforelder. Ti prosent hadde vært utsatt av overgrep av ektefelle, partner eller kjæreste. Elleve prosent hadde blitt utsatt for overgrep fra en ukjent person.

Når ikke minoritetene

Statistikken fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep har de siste årene vist at de utsatte som oppsøker sentrene i all hovedsak er av norsk opprinnelse. Bare åtte prosent hadde innvandrerbakgrunn i 2015.

Tidligere i år utga Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress rapporten Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn. Rapporten viser at barn og unge med innvandrerbakgrunn i større grad opplever skam, skyld og tabu rundt seksuelle overgrep. Dette øker terskelen for å søke hjelp.

- Dette viser at sentrene fremdeles har en vei å gå når det gjelder å nå ut til utsatte med minoritetsbakgrunn. Vi må arbeide for at sentrene skal være et sted hvor alle utsatte og pårørende skal føle at de kan søke hjelp, sier Trommald

Brukerbesøk

1950 kvinner og 600 menn besøkte sentrene i 2015. Totalt ble det registrert 22 113 brukerbesøk på sentrene.

Publisert 23. juni 2016.
Oppdatert 24. mai 2017.