Stadig flere tar kontakt med Kompetanseteamet. I 2018 var det også en stor økning i antall saker fra privatpersoner. Antallet saker som gjelder barn gikk opp fra 39% i 2017 til 45,5 % i 2018.

Ifølge tall fra ny årsrapport veiledet Kompetanseteamet i 595 enkeltsaker i 2018, og i de fleste var hovedbekymringen trusler/vold (22 %), ufrivillig opphold i utlandet (15,5 %), mistanke om gjennomført tvangsekteskap (15 %) og frykt for tvangsekteskap (12,3 %). 

Æresrelatert vold

Når vold handler om å beskytte eller gjenopprette familiens ære, kalles fenomenet æresrelatert vold. Det som ofte skiller denne formen for vold fra annen vold i nære relasjoner, er at det ofte er flere utøvere av vold og kontroll i familien, flere som støtter volden og lite støtte fra familien til den utsatte. Når familiens ære er i ferd med å gå tapt, er det mye som står på spill for familien. Det vil da ofte være forventet eller et krav fra familien at det må reageres mot den som har eller kan komme til å vanære familien. Dette er faktorer som kan føre til et høyt trusselnivå, og som det er viktig å ta i betraktning når trusselvurdering skal utarbeides og sikkerhetstiltak iverksettes.

Sikkerhetsarbeid i møtet med utsatte

I saker som gjelder tvangsekteskap og æresrelatert vold vil sikkerhet alltid være et viktig fokus enten den utsatte er over eller under 18 år. Flere instanser jobber for å sikre den utsatte, og tverretatlig samarbeid i sakene er viktig.

Politiet er en svært viktig aktør i Kompetanseteamets saker og er en av Kompetanseteamets viktigste samarbeidspartnere. I arbeidet med å sikre trygghet, står utarbeidelse av trusselvurdering og iverksettelse at sikkerhetstiltak sentralt. Gode risikovurderingsverktøy og god fenomenforståelse er avgjørende når politiet skal utarbeide en god trusselvurdering/risikovurdering.

Krisesentrene skal gi et trygt, midlertidig og gratis botilbud til personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom lang erfaring har krisesentrene fått særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, samt råd og veiledning til kvinner, menn og barn som er utsatt. Kompetanseteamet henviser personer med behov for beskyttelse til krisesentrene, og krisesentrene henviser brukere som kan være aktuelle for bo- og støttetilbudet til Kompetanseteamet.

Bo- og støttetilbudet har 22 plasser fordelt på fem ulike kommuner i Norge. Kompetanseteamet koordinerer og tildeler plasser i dette nasjonale botilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Alle plassene i botilbudet er sikkerhetsklarert av politiet.

Barnevernstjenesten har et selvstendig ansvar for barnets sikkerhet når den utsatte er under 18 år og opplever tvangsekteskap og/eller æresrelatert vold.

Om Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet og utsatte personer i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll eller andre former for æresrelatert vold. Hovedoppgavene er å gi råd og veiledning til de som tar kontakt og å bidra til kompetanseheving om temaene i tjenestene.

Teamet er tverretatlig, med representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Les mer om Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll