I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Tilskuddsordningens mål

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom, og er er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017).

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

  • Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om støtte gjennom kommunen, dersom kommunen har bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere å prioritere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for kommunene for å bekrefte dette var 10. november 2017.
  • Frivillige organisasjoner (som omfattes av punkt 1b i regelverket) kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen.

Nærmere beskrivelse av hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke finnes i regelverket for tilskuddsordningen. Søkere må sette seg godt inn i både regelverk, veiledere, krav til rapportering og revisjon.

Publisert 15. november 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.