Regjeringen har vedtatt at samarbeid mellom barnevernet og psykisk helsevern skal styrkes. Det skal derfor etableres to nye omsorgs- og behandlingsinstitusjoner i 2018. 

For 2018 er det besluttet at en institusjon skal knyttes til Bodø ungdomssenter i Bodø kommune i Region nord. I Region sør skal avdeling Lunde ved Agder ungdomshjem i Søgne kommune omstilles.

Mangler tilbud i dag

Barn med store og komplekse behov skal få et tilbud av høy kvalitet. Det nye institusjonstilbudet skal bidra til at barn med behov for omsorg utenfor hjemmet og psykisk helsehjelp, får samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsevern. Dette er en gruppe barn det i dag ikke finnes et godt nok tilbud til.

Denne utfordringen skal løses ved at både barneverntjenesten og helsetjenesten får et klart ansvar for innhold og bemanning i de nye institusjonene. Det er opprettet et felles prosjekt med deltakere fra både psykisk helsevern og barnevern for å utrede målgruppe, innhold og organisering av tilbudet.

Beslutningen om geografisk område for de nye institusjonene bygger på følgende tre kriterier:

  • Tilgang til tilgjengelig kvalifisert personale
  • Etablert samarbeid mellom psykisk helse og barnevern
  • Egnet lokasjon

Godt samarbeid

Bufetat, region nord og Helse nord med hovedkontor i Bodø har over tid hatt et godt samarbeid på systemnivå for å sikre god samhandling i fagutvikling i enkeltsaker. Samarbeidet mellom Bufetats enheter og psykisk helse har fungert svært godt over tid, både poliklinisk og gjennom døgnenheten BUPA.

Den nye institusjonen under Bodø ungdomssenter oppfyller de tre kriteriene og institusjonen har i tillegg spisskompetanse innen barnevernet for barn i målgruppen for det nye institusjonstilbudet.

Avdeling Lunde oppfyller også kriteriene lagt til grunn. Lunde har et godt samarbeid med psykisk helse og etablerte samarbeidsrelasjoner med nærskole og andre instanser. Institusjonen ligger sentralt til på Sørlandet, i nærheten av Kristiansand, og har i tillegg en stor og godt egnet bygningsmasse.

Oppstart 2018

Bufetat, region sør og Bufetat, region nord starter arbeidet med omstilling til nye institusjoner i høst og de vil være klare til oppstart i løpet av 2018.

Publisert 22. september 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.