En ny forskningsrapport fra NOVA viser at brukerne av sentrene mot incest og seksuelle overgrep verdsetter at det finnes et eget sted for dem. Brukerne opplever at den hjelpen de får ved sentrene er unik og ikke gis andre steder. 

Dette kommer fram i rapporten «Sentrene mot incest og seksuelle overgrep - En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår», som er laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjort en gjennomgang av tilbudet på sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

–Direktoratet ønsker å få kunnskap om tilgjengeligheten og kvaliteten i tilbudet, samt få innspill til faglige anbefalinger for videreutvikling av tilbudet, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

Bør bestå

NOVA anbefaler i rapporten at sentrene mot incest og seksuelle overgrep bør bestå som egne tiltak og som et supplement til de ordinære offentlige hjelpetiltakene. Enesamtaler og gruppesamtale er kjernen i sentrenes tilbud. De aller fleste sentrene har også sosiale dagtilbud og aktiviteter for brukere.

Samtidig er det en dreining i tilbudet med mer vekt på samtaler enn på de sosiale tilbudene viser rapporten. Det er også en endring i synet på hjelp til selvhjelp, hvor sentrene mer og mer vektlegger at de skal bidra til positiv endring hos brukerne, noe som kan ses som et uttrykk for at sentrene profesjonaliseres.

–Sentrene driver også utstrakt utadrettet virksomhet, spesielt i skoler, på ulike klassetrinn. I mange regioner har sentrene blitt en kjent aktør som tilbyr undervisning som treffer ulike målgrupper godt og det er gledelig, sier Mari Trommald.

Noe eget

Brukerne verdsetter at sentrene skiller seg fra det ordinære hjelpetilbudet, særlig psykisk helsevern og at sentrene ikke setter diagnoser. At sentrene ikke har ventetid, ikke er en formalisert behandling, ikke driver journalføring, og ikke har setter strenge rammer for samtalene, er noe brukerne ser på som særlig verdifullt.

–Denne rapporten gir oss i Bufdir et godt grunnlag for arbeidet med å videreutvikle sentrene, avslutter Trommald.

Publisert 29. november 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.