Ny barnevernsstatistikk fra SSB viser at barneverntjenestene mottok flere meldinger og gjennomførte flere undersøkelser i 2016. Antall barn og unge som mottok tiltak fra barnevernet økte også, men veksten var liten sammenlignet med økningen i meldinger og undersøkelser.

I 2016 mottok 54 620 barn og unge hjelp fra barnevernet. Fire av ti barn og unge med tiltak var ved utgangen av 2016 plassert utenfor hjemmet. Flertallet av disse var under barnevernets omsorg.

Flere meldinger og undersøkelser

Den nylig publiserte statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser en vekst i antallet meldinger og undersøkelser. Barneverntjenestene mottok 58 300 meldinger om 52 100 barn i 2016, en økning på 7 prosent fra året før. 18 prosent av disse meldingene ble henlagt.

Flest meldinger kommer fra politiet, barneverntjeneste og skole. En grunn til at politiet melder såpass hyppig, er at det er rutiner for å melde om mulige bekymringsverdige forhold når politiet har kontakt med et barn eller ungdom i forbindelse med patruljering eller etterforskning. Dette understøttes av at 34 prosent av meldingene fra politiet henlegges.

Manglende foreldreferdigheter er som i 2015 den hyppigst meldte årsaken. Vi ser en fortsatt vekst i meldinger som omhandler vold og seksuelle overgrep. Myndighetenes satsing på forebygging av vold i nære relasjoner kan ha økt bevisstheten hos barnehager, skoler, helsestasjoner og politi, om deres ansvar for å melde til barnevernet. Videre kan økningen i antallet meldinger generelt handle om bedre kjennskap til barneverntjenesten som en viktig hjelpeinstans.

Det at barnevernet legger bort færre saker førte til at antallet startede undersøkelser økte med 10 prosent. I 2016 ble 47 900 undersøkelser iverksatt for 44 900 barn. I 41 prosent av de avsluttede undersøkelsene, ble konklusjonen at barnevernet skal iverksette tiltak.

Noen få undersøkelser ble videresendt til fylkesnemnda med krav om tiltak og omsorgsovertakelse (480 undersøkelser), mens resten ble lagt bort av ulike årsaker.

Av hensyn til barnet skal terskelen for å åpne undersøkelse være lav. Økningen i iverksatte undersøkelser kan like mye handle om endring av praksis, som alvorlighetsgrad i meldingene.
En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder, jf. barnevernloven § 6-9. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer det som en positiv utvikling at flere undersøkelser gjennomføres innen fristen på 3 måneder.

Bosatte enslige mindreårige forklarer mye av økningen i barn med tiltak fra barnevernet

I 2016 mottok 54 620 barn og unge mellom 0 og 22 år tiltak fra barnevernet. Dette tilsvarer en økning på 2 prosent fra 2015 til 2016. Dette er en lavere vekst enn for meldinger og undersøkelser, men økningen i barn med tiltak er likevel høyere enn på noen år.

Vi ser at økningen i barn med tiltak særlig har skjedd blant gutter i aldersgruppen 13-17 år som har innvandret fra det man tidligere definerte som ikke-vestlige land (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU28/EØS).

Antallet barn med tiltak har i denne gruppa økt med 50 prosent, fra 1 300 ungdom i 2015 til over 1 900 i 2016. Dette kan forklares med at svært mange av de enslige mindreårige som kom til Norge høsten 2015, er blitt bosatt i norske kommuner i løpet av 2016. De fleste kommuner fatter barnevernstiltak (som regel bolig med oppfølging) når enslige mindreårige bosettes, og disse inngår derfor i barnevernsstatistikken.

Store lokale variasjoner

På kommunenivå er det store variasjoner, og dette gjelder på nær sagt alle stadier i en barnevernssak. Dette kan både handle om at kommunene prioriterer barnevern forskjellig, men også at de har behov for ytterligere kompetanse og felles retningslinjer.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har stor oppmerksomhet på dette, og utvikler faglige anbefalinger, veiledere og retningslinjer innen barnevernsfeltet. Vi vil fortsette samarbeidet med kommunesektoren for å styrke kompetansen og bedre kvaliteten, og har flere pågående oppdrag på disse områdene.

Publisert 05. juli 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.