Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettressurs barnefattigdom.no oppdateres torsdag 30. mars med ny statistikk om barnefattigdom for alle kommuner og bydelene i de største byene. Den nasjonale trenden er at andelen barn i relativ fattigdom øker, men tallene på  barnefattigdom.no viser at det er store forskjeller mellom fylkene, kommunene, og bydelene i de største byene. 

- Det er nå over 98 000 barn som vokser opp i relativ fattigdom i Norge. Det tilsvarer 10 % av alle barn. Andelen har tredoblet seg siden 2001, og denne utviklingen er vi bekymret for, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Barnefattigdom.no inneholder jevnlig oppdatert statistikk om barnefattigdom i for alle landets kommuner. Det er et viktig verktøy både for kommuner, stat og organisasjoner for å identifisere omfanget av barnefattigdom og sette inn målrettede tiltak for å nå frem til barna og gi dem nødvendig hjelp og muligheter.

Store lokale forskjeller

De nye tallene på barnefattigdom.no viser at det er store forskjeller mellom de ulike kommunene innad i fylkene. Selv om Østfold har en andel på 14,1 % , varierer andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom fra 5,1 % i Våler, til 16,9 % i Eidsberg. I likhet med fylkene, er det også store forskjeller mellom bydeler. Andelene i Oslo varierer fra 5,4 % i Vestre Aker, til 34,1 % i Gamle Oslo.

- Med så store interne forskjeller i fylkene og i de største byene, er det viktig at kommunene skaffer seg en oversikt over de lokale barnefattigdomsforholdene. På barnefattigdom.no kan kommunene også sammenligne seg med andre kommuner, sier Trommald.

Ny statistikk gir mer kunnskap til kommuenne

Oppdateringen av barnefattigdom.no har nå også nye, spesialbestilte tall for kommunene. For eksempel kan alle kommuner få en oversikt over barn i relativ fattigdom som er trangbodde, som bor i en husholdning uten yrkestilknytning eller som er avhengige av offentlige overføringer.

- De nyeste tallene viser at halvparten av alle barn i relativ fattigdom er trangbodde – i Oslo gjelder det 3 av 4 barn i relativ fattigdom. Det er ett av mange eksempler på de levekårsulempene som disse barna opplever. sier Trommald.

Publisert 30. mars 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.