Kun 1 av 4 kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner som spesifikt retter seg mot risikoutsatte voksne. Det viser en ny rapport.

–Dette viser hvor viktig det er at kommunene får på plass gode verktøy for å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksene. Bufdir vil derfor sammen med ti kommuner igangsette pilotprosjektet TryggEst, der målet er å utvikle en modell for hvordan kommunene kan arbeide systematisk mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, sier fungerende avdelingsdirektør i Bufdir Bjørn Lescher-Nuland.

Les rapporten "Vern av risikoutsatte voksne - Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep" >>

100 kommuner deltok

Undersøkelsen er utført av Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Bufdir. I alt deltok 100 kommuner med en representativ fordeling mellom små, mellomstore og store kommuner i undersøkelsen. Av de deltakende kommunene oppga om lag halvparten å ha handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Og hver fjerde kommune har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner som spesifikt retter seg mot risikoutsatte voksne.

Resultatene fra undersøkelsen

Rapporten «Vern av risikoutsatte voksne – kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep» (NOVA 1/17) viser også at over halvparten (52 prosent) av de spurte kommunene oppga at de ikke hadde skriftliggjorte rutiner for håndtering av situasjoner der det avdekkes eller mistenkes vold eller overgrep mot risikoutsatte voksne. Kommunestørrelse spiller en stor rolle. Mens 64 prosent av de store kommunene oppga å ha skriftliggjorte varslings- og rapporteringsrutiner, oppga henholdsvis 12 og 9 prosent av de mellomstore og små kommunene å ha slike rutiner.

Studien viste også at halvparten av kommunene kjenner til «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming» utgitt av Bufdir i 2014. Av de 20 kommunene som oppga å ha tatt verktøyet i bruk vises det til positive erfaringer ved bruken både hva angår trygghet for den ansatte, og håndteringen av den aktuelle saken. I tillegg til at kunnskap om overgrep ved bruk av materiellet førte til avdekking av også andre former for overgrep i kommunen.

–For oss er dette en viktig rapport. Vi ser fram til å samarbeide med kommuner rundt om i Norge for å trygge personer med funksjonsnedsettelser, psykisk syke, personer med rusproblematikk eller annen sykdom, samt eldre mot vold og overgrep, avslutter Bjørn Lescher-Nuland.

Publisert 28. april 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.