Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker innspill til hva slags kompetanse det kommunale barnevernet bør ha.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å utrede kompetansebehovet i barneverntjenesten. Arbeidet skal gi et helhetlig bilde av hvilken kompetanse den kommunale barneverntjenesten bør besitte og hvilken kompetanse tjenesten må ha tilgang til.

Vi ønsker innspill

Bufdir har utarbeidet en beskrivelse av kompetansebehov i barneverntjenesten. For å få et så godt grunnlag som mulig er vi opptatt av at flest mulig skal få mulighet til å komme med innspill på hva slags kompetanse det kommunale barnevernet skal besitte og ha tilgang til.

Derfor ber vi om innspill til våre foreløpige forslag til hva slags kompetanse det kommunale barnevernet skal besitte og ha tilgang til. Vi ber også om innspill på hvorvidt dere vurderer om det er kompetansemangler i dag og i så fall, på hvilke områder.

Les Bufdirs beskrivelse av kompetansebehovet i barneverntjenesten >>

Se liste over mottakere.

Frist for innspill er 20. juni 2017.

Innspillene sendes til postmottak@bufetat.no og merkes med saksnummer 2017/53468.

Viktig for kompetanseutvikling

Arbeidet vil danne et svært viktig grunnlag for utviklingen av kompetansen i barnevernet fremover. Det finnes i dag ingen nasjonale krav eller føringer for hvilken kompetanse barneverntjenesten skal besitte. Utredningen vil bidra til å tydeliggjøre hvilke forventninger som bør stilles til kompetanse i tjenesten og dermed også gi tjenestene et verktøy for systematisk kompetansebygging.

I tillegg vil den gi utdanningsinstitusjonene et bedre grunnlag for å innrette sine grunnutdanninger etter fagfeltets behov.

Utredningen vil også bli viktig inn i Regjeringens varslede kvalitets- og kompetansesatsing i barnevernet, blant annet i utviklingen av nye etter- og videreutdanninger.

Publisert 28. april 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.