Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kartlagt og evaluert de ulike gruppebaserte foreldretiltakene og kurs som tilbys i Norge. Rapporten viser at foreldre har gode erfaringer med tiltakene og at gruppetiltak for foreldre har god effekt.

–Dette er en viktig rapport fordi den tetter viktige kunnskapshull på feltet. Funnene peker i retning av at det ikke nødvendigvis er behov for å etablere nye gruppetiltak eller å utvikle nye metoder, men at det viktigste vil være å utvikle en god infrastruktur og rammer for bruk av tiltakene på tvers av sektorer og innenfor ulike tjenester, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

Les rapporten Gruppetiltak og kurs for foreldre - Norsk praksis, erfaringer og effektevalueringer >>

Viktige hovedfunn er at gruppetiltakene er solid faglig og teoretisk forankret. Brukerevalueringer viser også at både veiledere, terapeuter og foreldre er tilfredse med tiltakene og at deltakerne vil anbefale tiltakene til andre.

Videre viser rapportens omtale av effektevalueringer at tiltakene har effekt på foreldrekompetanse, tilknytning og samspill mellom foreldre og barn og på barns og foreldres trivsel og psykiske helse.

–Denne rapporten gir oss et godt grunnlag, sammen med FAFOs rapport fra høsten 2016 om Foreldreveiledning -virker det? for det videre arbeidet med den nasjonale strategien om foreldrestøttende tiltak, som regjeringen legger frem før stortingsvalget i september, avslutter direktør Mari Trommald.

Publisert 05. mai 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.