VG har de siste dagene publisert flere saker om statlige innkjøp på barnevernsfeltet som spesielt tar for seg Bufdir, Bufetat og stiftelsen Fyrlykta. VG stiller spørsmålstegn ved Bufdirs pengebruk og Fyrlyktas overskudd. Det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt Fyrlykta er en ideell stiftelse og ved hvorvidt Bufdir burde ha oppdaget det dersom Fyrlykta ikke er å regne som en ideell stiftelse.

I 2011 inngikk Bufdir en avtale med Stiftung Leuctfeuer NUF som ideell leverandør av barnevernstjenester. Avtalen ble videreført til stiftelsen Fyrlykta i 2013. På bakgrunn av at Oslo kommune avviste Fyrlykta som en ideell stiftelse i 2016 og at Oslo byfogdembete understøttet denne vurderingen med en kjennelse som ble avsagt under tvil, hyret Bufdir et eksternt revisjonsselskap til å se på økonomiske forhold og selskapsstruktur i Fyrlykta. Resultatet av denne rapporten vil foreligge løpet av mai.

Behov for fosterhjem

Det siste tiåret har det vært en sterk faglig anbefaling å plassere barn i fosterhjem istedenfor på institusjon. Også de politiske føringene har vært å øke andelen fosterhjem på bekostning av institusjonsplasseringer. I 2007 bodde det litt over 7600 barn i fosterhjem i Norge. I dag er tallet nærmere 12 000 barn. Med en så eksplosiv vekst i behovet for fosterforeldre er det krevende å skaffe nok hjem som kan matches til barna. 

Bruk av fosterhjem er langt rimeligere enn institusjonsplasser i tillegg til at det som oftest er det beste alternativet for barna. Statlige og private fosterhjem har en langt lavere dagpris enn plassering i institusjon, som i mange tilfeller er det mest nærliggende plasseringsalternativet.

Kontroll og kostnader

Bufdir jobber kontinuerlig med å drive mer kostnadseffektivt og for å holde god kontroll. Allerede i 2011, da vi forberedte anskaffelsen av rammeavtaler med blant annet Fyrlykta, var vi kjent med utfordringene på området. Derfor har vi lagt om måten vi kjøper fosterhjemstjenester på fra 2012 og fått bedre kontroll og lavere døgnpris de senere årene.

Siden det i en årrekke har vært stor mangel på og derfor stort behov for fosterhjem, har private aktører hjulpet til med å dekke behovet. Vi har en kontrollert utvikling i bruken av private fosterhjem målt i antall oppholdsdager. Den årlige veksten har i tidligere år vært på 20-35 prosent. Vi har de siste årene forsøkt å redusere den årlige veksten, og den årlige veksten fra 2015 til 2016 var på kun 5 prosent.

Utgiftsveksten er mindre enn aktivitetsveksten for private fosterhjem. Dette betyr i praksis at vi klarer å forhandle prisene ned, slik at dagprisene for private fosterhjem reduseres, både fra 2014-2015 og 2015-2016. Lavere dagpris betyr, alt annet likt, mindre rom for private aktører til å ta ut profitt.

Mest mulig barnevern for pengene

Bufdir og Bufetat skal få mest mulig barnevern for pengene. Fyrlyktas priser er på linje med prisene i markedet, og vi avventer resultatene fra Deloitte før vi fatter en endelig beslutning på hvorvidt vi anser Fyrlykta som en ideell stiftelse.

Som markedets desidert største aktør må vi være helt sikre før vi eventuelt vurderer å diskvalifisere en leverandør. Per i dag har vi 116 barn plassert i Fyrlyktas tiltak. Ivaretakelsen av barna vil være viktig i prosessen uansett utfall. Vi har ingen grunn til å tvile på at disse barna har det bra i dag. 

Publisert 12. mai 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.