Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier opp rammeavtalene med Fyrlykta. En ekstern revisjonsgjennomgang bestilt av Bufdir konkluderer med at Fyrlykta ikke lenger er å anse som en ideell stiftelse.

Stiftelsen Fyrlykta har levert fosterhjemstjenester og institusjonsplasser til Bufetat både gjennom rammeavtale forbeholdt ideelle organisasjoner og gjennom enkeltkjøp. Den eksterne revisjonsgjennomgangen viser at midler er ført ut av stiftelsen på en måte som ikke er forenlig med å være ideell. På bakgrunn av dette konkluderer Bufdir med at Fyrlykta ikke lenger er å betrakte som ideell, og sier opp rammeavtalene.

Ikke lenger en ideell stiftelse

Siden 2012 har ideelle stiftelser hatt fortrinn til å levere fosterhjemstjenester til Bufdir. En ekstern, uavhengig, revisjonsgjennomgang konkluderer med at selv om vedtekter tilsier at Fyrlykta er en ideell stiftelse har ledelsen over tid etablert en praksis som ikke lenger er forenlig med å være ideell stiftelse.

–Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon. Bufdir sier derfor nå opp begge rammeavtalene med Stiftelsen Fyrlykta. Vi er i dialog med Fyrlykta, kommunale barnevernstjenester og fosterhjemmene for å sikre gode løsninger for det enkelte barn. Det er viktig for oss å sikre forutsigbarhet for barn og fosterforeldre. Det har vært oppmerksomhet om Fyrlykta over tid - og det har derfor vært tett dialog med Fyrlyktas regionale ledd, kommuner og fosterforeldre slik at vi finner gode løsninger for hvert enkelt barn dersom det det skulle komme til oppsigelse av avtalen. Vi har hatt lignende situasjoner tidligere og har erfaring med å håndtere endringer med leverandører, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Smutthull i regelverket

Rapporten peker på smutthull i regelverket for ideelle stiftelser som ledelsen i Fyrlykta har benyttet for urettmessig å føre penger ut av stiftelsen. Den påpeker også at anskaffelsesregelverket ikke har en egen definisjon av hva en ideell organisasjon er.

–Vi skal gå igjennom rutinene våre for å se hvordan vi kan hindre lignende tilfeller senere. Dersom ideelle stiftelser endrer sin virksomhet underveis i kontraktsperioden er det krevende å oppdage, da kontraktene løper fra 4-6 år. Det kan bli aktuelt med revisjon av flere ideelle og kommersielle aktører på bakgrunn av denne saken, sier Mari Trommald.

Avgjort under tvil

I rapporten påpeker revisjonsselskapet at det er vanskelige og komplekse vurderinger som ligger til grunn, og at konklusjonen om at Fyrlykta ikke er en ideell stiftelse kommer under tvil. Vurderingen har lagt vekt på mangelfull sikring mot utdeling og anvendelse av midler som høyt lønnsnivå til ledelsen i tillegg til stifterens økonomiske disposisjoner.

Styret i stiftelsen har ikke hatt tilstrekkelig styring og kontroll og revisjonsrapporten peker på mulige brudd stiftelsesloven og på stiftelsens egne vedtekter. Direktoratet vil informere Stiftelsestilsynet og skattemyndighetene slik at de kan følge opp eventuelle uregelmessigheter på sine områder.

–Det er ikke ulovlig å tjene penger på barnevern i Norge. For ideelle gjelder at et eventuelt overskudd utelukkende skal benyttes i tråd med virksomhetens ideelle formål. Som statlig aktør skal vi forvalte våre penger på en best mulig måte - vår oppgave er å sikre best mulig hjem for barna til en best mulig pris. Når det gjelder Fyrlyktas tjenester sier rapporten at kvaliteten på tjenestene synes å være god, og prisene er ikke høyere enn andre leverandører. Det er internprising, lederlønningene og rollesammenblandingen i lederstrukturen som er grunnlaget for at vi konkluderer med at praksis ikke er i tråd med å være ideell aktør, avslutter Trommald.

Publisert 07. juni 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.