Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har for fjerde gang gjennomført brukerundersøkelse blant barn og unge over ni år i statlige og private barneverntiltak, og statlige og private fosterhjem. Undersøkelsen gir viktige funn som skal følges opp og legges til grunn for kvalitetsutvikling i tjenestene.

– Det er svært gledelig at vi denne gang oppnådde svært høy svarprosent, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 75 prosent av barn og unge i barneverninstitusjoner og 60 prosent av barn og unge i fosterhjem har svart på undersøkelsen, dette er høyeste svarprosent siden undersøkelsene startet i 2010.

Les rapporten om brukerundersøkelsen.

De aller fleste trives og har det bra

Undersøkelsen viser samlet sett at flertallet av barn og unge i statlige og private barneverntiltak har det bra. Flertallet av barn/unge opplever et godt samarbeid og medvirkning med de som er tettest på dem i hverdagen.

Barn og unge i fosterhjem oppgir gjennomgående at de er trygge og trives godt. Dette samsvarer med funn fra tidligere undersøkelser. Nær 9 av 10 barn i fosterhjem utrykker at de har det bra, og 8 av 10 barn i institusjon svarer det samme. Det er flere barn som trives i fosterhjem nå sammenlignet med 2011 og 2013.

Barn og unge som plasseres akutt svarer i større grad enn ungdom fra de andre målgruppene at de er trygge i tiltaket, trives med de andre ungdommene og at de kan snakke med en eller flere ansatte om ting de synes er vanskelig. Dette kan være en indikasjon på at kvalitetsutviklingen som har pågått over tid på akuttområdet har hatt positiv effekt.

Alvorlige funn

– Likevel ser vi at 1 av 5 barn og unge i institusjon svarer at de ikke føler seg trygge og at over halvparten av disse oppgir at det skyldes ansatte på institusjonen. Dette er alvorlig, da gode relasjoner og et trygt og godt bomiljø er grunnlaget for en positiv utvikling for det enkelte barn, sier Mari Trommald.

Et gjennomgående funn er at jenter er mer utrygge og mindre tilfredse enn gutter uavhengig av om de bor i fosterhjem eller i institusjon. Det er særlig temaene trygghet, samarbeid og medvirkning, hjelp og støtte, som skiller jenters og gutters opplevelse av trivsel.

Direktoratet har utviklet og iverksatt en rekke kompetansehevende tiltak for de ansatte i Bufetat, og vi vil følge opp utviklingen i etaten og de private institusjonene gjennom rapportering og hyppige brukerundersøkelser.

Undersøkelsen viser også at så mye som 15 prosent av barn og unge som bor på barnevernsinstitusjon ikke går på skole eller har et dagtilbud. Disse resultatene sammenfaller med ny, sammenstilt skole- og barnevernsstatistikk, som ble lansert 23. januar i år. Denne viser at det fortsatt er store utfordringer for skoleprestasjonene og gjennomføring for barn som får hjelp fra barnevernet. Dette viser at skolesatsingen må styrkes.

Andre forbedringsområder

Kontakten må bli bedre mellom saksbehandler i barneverntjenestene i kommunene og de barn og unge de har ansvar for å følge opp. Nær halvparten av barn og unge som har deltatt i undersøkelsen oppgir at det er vanskelig å komme i kontakt med sin saksbehandler i barnevernet, at saksbehandleren har for lite tid til dem og at de ønsker mer informasjon og innsyn i egen sak.

Publisert 02. februar 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.