Ny spørreundersøkelse får frem de unges egne stemmer om sosiale forskjeller, særlig lokalt og blant venner. 

Oppvekstrapporten 2017 viste mekanismene som kan tre i kraft for barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Denne andelen øker, sammen med den generelle ulikheten i Norge.

En landsrepresentativ spørreundersøkelse ønsket å få frem de unges egne stemmer om sosiale forskjeller, særlig lokalt og blant venner. Undersøkelsen bekrefter en del funn som er kjent fra tidligere forskning når det kommer til sosial mobilitet og sosiale forskjeller. For eksempel at barn og unge med høyere sosioøkonomisk bakgrunn i større grad planlegger høyere utdanning, sammenlignet med barn og unge med lavere sosioøkonomisk bakgrunn.

Barnas egne evner og interesser påvirker fremtidsplanene

De fleste barn og unge opplever at det er deres egne evner og interesser som i størst grad har påvirket fremtidsplanene deres, fremfor for eksempel foreldrenes utdanning/yrke.
Dette underbygger viktigheten av å gi en god oppvekst, trygge rammer, og å styrke familier med færre ressurser, slik at alle barn får muligheten til å følge egne fremtidsambisjoner og realisere sitt potensial.

Dårlig råd hindrer fritidsaktiviteter

Undersøkelsen avdekker at 1 av 10 unge ikke har kunnet drive med fritidsaktivitetene de ønsker på grunn av dårlig råd. 15 % av unge forteller også at de har opplevd at vennene deres ikke har kunnet drevet med fritidsaktivitetene de ønsker på grunn av dårlig råd.

Flere unge i Oslo planlegger høyere utdanning

Undersøkelsen avdekker klare regionale forskjeller: flere unge i Oslo planlegger å ta høyere utdanning (90 %) sammenlignet med resten av landet. Unge fra landsbygda skiller seg negativt ut, hvor kun 66 % planlegger å ta høyere utdanning.

Kjønnsforskjeller

En interessant kjønnsforskjell, er at blant gutter og jenter som har foreldre med utdanning på grunnskole/videregående nivå, sikter jenter høyere. Det er tre ganger flere jenter enn gutter som har ambisjoner om lengre utdanning enn grunnskole/videregående.

Publisert 15. august 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.