Bufdir har delt ut 193,4 millioner kroner til kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører over hele landet i støtte til tiltak som skal bekjempe barnefattigdom.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017). Formålet med tilskuddene er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Flere unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

- 10 prosent av alle barn i Norge vokser nå opp i relativ fattigdom. Andelen har tredoblet seg siden 2001, og vi er bekymret for utviklingen. Det er store forskjeller mellom fylkene, kommunene og bydelene i de største byene, og tilskuddsordningen har som mål å utjevne noen av de problemene barna opplever som en følge av at foreldrene har dårlig råd, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Mest til storbyene

De ti kommunene som har fått innvilget mest støtte er Oslo, Bergen, Haugesund, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Skien, Stavanger, Tromsø og Bodø. Bufdirs nettressurs barnefattigdom.no viser basert på SSB-tall at andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt er høy i flere av disse kommunene.

Andelen barn som lever i fattigdom i Oslo var i 2015 høyest i landet med 17,5 prosent, så Oslo mottar i år 41 786 294 millioner kroner til 99 tiltak. I Oslo kan åtte prioriterte bydeler søke direkte til Bufdir, samtidig som andre bydeler og byomfattende frivillige og private aktører kan søke gjennom Oslo kommune sentralt. Derfor er det et høyere antall søknader fra Oslo enn fra andre kommuner. Noen av Oslos bydeler har til dels svært høye tall på barnefattigdom, med blant annet Gamle Oslo på 34 prosent og Stovner på nærmere 29 prosent.

God uttelling til frivilligheten

Over halvparten, eller 57 prosent, av de samlede tildelte midlene går til frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene har levert 467 søknader. 231 av tiltakene har fått støtte for totalt 108 millioner kroner.

Frivilligheten kan dermed sies å få god uttelling i ordningen og bidrar på ulike måter til å redusere konsekvensene av barnefattigdom, sier Trommald.

Bufdir har innvilget 435 søknader (168,4 millioner kroner) til tiltak hvor det er et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester i kommunen.

Stimulerer lokalt samarbeid

- Det er svært positivt at så mange av tiltakene innebærer samarbeid mellom kommunale forebyggende tjenester og frivillig sektor. Tilskuddsordningen skal stimulere til denne type samarbeid. Flere søkere nevner også den nyopprettede knutepunktfunksjonen i søknadene og gir inntrykk av dette vil være nyttig som et koordinerende ledd, sier Trommald.

Bufdir har innvilget 88 søknader med 55,7 millioner kroner til tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Tiltak som skal fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn får en samlet støtte på 174,3 millioner kroner. Her ble hele 469 søknader innvilget.

Fritidserklæringen

Om lag 118 innvilgede tiltak bidrar til Fritidserklæringen med 31,9 millioner kroner. Mange kommuner, idrettslag og frivillige organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. Alle disse tiltakene støtter opp under regjeringens fritidserklæring ved at de tilbyr organisert aktivitet til barn og ungdom. Aktivitetene kan for eksempel være ulike kurs- og gruppetilbud, teater, dans og musikk.

Les oversikt over enkelttiltak i fylker og kommuner.

Les oversikt over tiltak fra frivillige organisasjoner.

Les Bufdirs oversikt over barnefattigdom og sosiale forskjeller.

Publisert 19. mai 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.